Welcome 2021-2022 - article thumnail image

Click here for Parent Orientation Information

Dear Parents/Guardians:

Just a few more steps are needed in order to complete your child’s preschool registration!

Please review our Parent Orientation Presentation.

  1. Fill out a School Breakfast/Lunch Form: https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB.
  2. Fill out an ASQ-3 Questionnaire: https://www.asqonline.com//family/c1903d
  3. Sign up for Parent Square: https://www.parentsquare.com/ to sign up and create an account

If you need to contact us, please be advised that our office will be closed July 23rd & 26th.  You may reach us at 714-663-6298 beginning July 27th. We look forward to working with you and your child in the coming school year.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Estimados padres de familia y tutores:
¡Solo se necesitan unos pasos más para completar el registro preescolar de su hijo!

Por favor revise nuestra Presentación de orientación para padres

  1. Llene su Forma de Alimentoshttps://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB 
  2. Llene el Cuestionario ASQ-3:  https://www.asqonline.com/family/fa5009 
  3. Crear una cuenta de Parent Square: https://www.parentsquare.com/ 

Si necesita comunicarse con nosotros, tenga en cuenta que nuestra oficina estará cerrada el 23 y 26 de julio. Puede comunicarse con nosotros al (714) 663-6298 a partir del 27 de julio. Esperamos trabajar con usted y si hijo/a en el próximo año escolar.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kính thưa phụ huynh/giám hộ,

Việc ghi danh vào chương trình vườn trẻ của con em quý vị sẽ hoàn tất trọn vẹn sau khi quý vị làm thêm vài điều sau đây nữa!

Vui lòng xem lại Buổi Họp Hướng Dẫn Phụ Huynh Đầu Năm Học. Parent Orientation Presentation.

  1. Điền Phiếu Giảm/Miễn tiền ăn ở trường https://family.titank12.com/income-form/new?identifier=FFF2RB
  2. Hoàn tất Bản thăm dò về sự phát triển theo tuổi của trẻ em https://www.asqonline.com//family/1a1364.
  3. Tạo chương mục cho Ứng dụng Parent Square https://www.parentsquare.com/

Nếu có điều chi thắc mắc, vui lòng liên lạc đến văn phòng Clinton Corner qua số 714-663-6298. Xin lưu ý, văn phòng sẽ đóng cửa ngày 23 và 26 tháng 7. Chúng tôi rất mong được phục vụ quý vị và con em học sinh trong niên học sắp tới.

Summer Letter