Summer Hours

June 28th to July 26th our office will be open from 8:00 am to 12:00 pm.

Closed July 29th to August 9th.

Our office will reopen on Monday August 12th.

 

Horario de Verano
Del 28 de junio al 26 de julio, nuestra oficina estará abierta de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Del 29 de julio al 9 de agosto nuestra officina estará cerrada.

Nuestra oficina reabrirá el lunes 12 de agosto.

 

Giờ làm việc của văn phòng vào mùa hè

 Từ ngày 28 tháng 6 đến 26 tháng 7:    mở cửa từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Từ ngày 29 tháng 7 đến 9 tháng 8  :    đóng cửa không làm việc

Từ ngày Thứ Hai 12 tháng 8    -       :    văn phòng làm việc bình thường trở lại