ASQ Online

 

Our preschool program uses the ASQ-3 to help screen your child’s development, please go online www.asqonline.com/family/c1903d to complete your questionnaire prior to your orientation.

Nuestro programa preescolar utiliza el ASQ-3 para ayudar a evaluar el desarrollo de su hijo/a, por favor visite https://www.asqonline.com/family/fa5009 para completar su cuestionario antes de su orientación.

Chương trình vườn trẻ sẽ dùng mẫu ASQ-3 để đánh giá sự phát triển của trẻ em. Vui lòng truy cập vào trang mạng www.asqonline.com/family/1a1364 để trả lời tất cả các câu hỏi trong đơn trước khi đến tham dự buổi họp.